Reglement

Huishoudelijk Reglement

Voor de gebruikers van moestuinpercelen in het volkstuinpark “Wallemeers” te Roeselare

volkstuinpark Wallemeers

Algemeen

Toewijzing van een moestuin.

De kandidaten voor een perceel grond op een volkstuinpark dienen vooraf in te schrijven. De toewijzing gebeurt volgens vastgelegde criteria. Deze zijn de volgende :

  1. Geen voldoende eigen grond hebben om er een moestuin te kunnen inrichten.
  2. Voorrang wordt verleend aan kandidaten die het dichtst wonen.
  3. De wil hebben om biologisch en ecologisch groenten te telen.
  4. Bereid zijn tot samenwerking en solidariteit onder de gebruikers.

Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk  reglement zijn de afspraken om een vlotte ontwikkeling van het volkstuinpark mogelijk te maken waar het voor iedereen aangenaam werken en vertoeven is. Iedereen kan ervoor zorgen dat het geheel bovendien mooi oogt en aantrekkelijk is om het park Wallemeers te bezoeken.

1. De volkstuintjes worden aan de gegadigden – hierna steeds genoemd “de gebruiker(s)”-in bruikleen gegeven op de voorwaarden die hierna volgen.

2. Doelstelling.

2.1.Het  achterste deel van het terrein “Wallemeers”   is als volkstuinpark aangelegd door de Stad Roeselare en in beheer  gegeven aan  de tuinliefhebbersvereniging “Tuinhier-Volkstuinen Roeselare”. Onze vereniging, hierna steeds genoemd “de beheerder ”, zal aan de tuinliefhebbers de kans bieden om op de door hen in gebruik ontvangen perceel  groenten, kruiden en/of andere gebruiksplanten  te kweken. De opbrengst is uitsluitend voor eigen gebruik en zonder economisch oogmerk.

2.2. Het wordt de gebruikers niet toegelaten op de door hun in gebruik ontvangen perceel/ percelen grond dieren te herbergen .

3. Openingsuren.

De toegang tot het volkstuinpark mag uitsluitend geschieden tussen zonsopgang en zonsondergang. Het is volstrekt verboden er te overnachten of er bijkomende mogelijkheden tot overnachting of verblijf, al dan niet voorlopig, te plaatsen.

4. Gebruik.

4.1. Aan de verschillende gebruikers worden de perceeltjes tuingrond ter beschikking gesteld in de toestand waarin deze zich bevinden, met de door de organisator aangebrachte verbeteringen en inrichtingen zoals afsluitingen, toegangswegeltjes, verhardingen, eventueel bergplaatsen, enz. Al deze inrichtingen dienen in de oorspronkelijke toestand behouden te blijven.

4.2. Het wordt de gebruikers niet toegelaten bijkomende constructies (verplaatsbaar of niet) aan te brengen, zoals bergplaatsen, caravans, tenten,  materiaalkisten, en dergelijke meer. Het is eveneens verboden bijkomende wegen of paden aan te leggen. De aard en het niveau van de bestaande bodem dienen behouden te blijven. Regelmatig controleert de beheerder  dit en zo nodig wordt de gebruiker onmiddellijk verzocht de bijkomende constructies te verwijderen.

4.3. De gebruikers moeten zelf instaan voor de bemesting, bevloeiing en bewerking van hun  percelen.  Advies hieromtrent kan men krijgen via de beheerder en door de bijeenkomsten en activiteiten van “Tuinhier” actief te volgen.   Water voor de bevloeiing van het tuintje dient door de gebruiker zelf te worden aangebracht. Er kan gebruik gemaakt worden van de regenwaterreservoirs of tonnen die door de beheerder worden geplaatst.

5. Beschadigingen.

5.1. Alle beschadigingen van de bestaande uitrustingen zullen na regelmatige controle door de beheerder aan de in gebreke bevonden gebruiker tegen de kostende prijs voor de herstelling worden aangerekend. Worden deze kosten niet vereffend zoals door de beheerder gevraagd, dan kan deze onmiddellijk zonder verdere in gebrekestelling het gebruiksrecht over het betrokken perceel opheffen. In dit geval wordt de borgsom van de gebruiker aangesproken.

5.2. De beheerder en de Stad Roeselare als eigenaar kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen,  diefstal of  vandalisme van het persoonlijk goed van de gebruikers van de percelen, zoals plantgoed, planten, zaden, meststoffen, materialen, bergplaats e.d., al dan niet het gevolg van vandalisme. De gebruikers zelf dienen daarom alle vereiste voorzorgen te nemen door o.a. werktuigen, plantgoed en persoonlijke bezittingen mee te nemen naar huis of in de daarvoor voorziene tuinhuisjes op te bergen. Het wordt aanbevolen het persoonlijke materiaal te merken. De beheerder dient onmiddellijk verwittigd  te worden bij het vaststellen van schade.

6. Onderhoud van het terrein en van de uitrustingen.

6.1. De ganse kweekoppervlakte van het in gebruik ontvangen perceel moet door de gebruiker op een regelmatige en vakkundige wijze onderhouden worden. Verwaarlozing, geen effectief gebruik als moestuin en verwildering door abnormaal veel onkruid, zullen leiden tot een onmiddellijke opheffing van het gebruiksrecht, met verlies van de betaalde gebruiksvergoeding.

6.2. Syntetische sproeistoffen zoals herbiciden en andere giftige stoffen zijn niet toegelaten. Enkel de in de biologische teelt gangbare bestrijdingsmiddelen zijn toegelaten. Raadpleeg hiervoor beschikbare informatie via de beheerder.

 

7.  Bergplaats en serre

7.1. In overleg met de beheerder kan beperkt gebruik gemaakt worden van de serre. Hierbij kan een beurtrol ingevoerd worden naargelang de belangstelling ervoor. De gebruikers hiervan staan in voor het onderhoud.

7.2. Er wordt een tuinhuis als collectieve berging voorzien op het terrein. Het gebruik ervan wordt  in afspraak met de beheerder georganiseerd en maakt voorwerp uit van een aparte regeling zoals de interne opstelling met kastjes, de sleutel(s) en het onderhoud ervan.

7.3 Alle gebruikers delen  in de verantwoordelijkheid voor de  collectieve aanplantingen en dragen zorg voor het eigen en collectieve materiaal. Spaden, schoppen, harken… dienen na gebruik  gekuist en beschermd te worden tegen roest.

8. Tuinafval.

8.1. Alle tuinafval afkomstig van de tuintjes dient zoveel als mogelijk door de gebruiker tot compost verwerkt te worden. Daartoe worden de compostbakken gebruikt waarvan de ligging zal aangeduid worden door de beheerder. Zoals er nergens in onze stad afval mag verbrand worden zo is dit uiteraard ook verboden op  het terrein “ Wallemeers”

8.2 Vanzelfsprekend zorgt de gebruiker ervoor dat zijn groenafval in de compostbakken gedeponeerd wordt. Niet of moeilijk composteerbare groenafval wordt naar het recyclagepark  gebracht. Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor de toepassing van de  diftar- regeling op het recyclagepark.   Afval zoals o.a. touwen, plastic en verpakkingsmateriaal moet onmiddellijk meegenomen worden.

8.3.De plaats waar alle compostbakken/vaten of reservoirs voor tuinafval zullen staan wordt bepaald  na overleg met de beheerder en de compostmeesters. Zij hebben op het terrein een eigen standplaats en zullen de gebruikers behulpzaam zijn bij het composteren.

9.J aarlijkse vergoeding – Borgsom.

9.1. De percelen worden in gebruik gegeven en beheerd door’ Tuinhier- Volkstuinpark Roeselare’.  Elke gebruiker- lid moet tijdig zijn bijdrage betalen. In deze bijdrage is het lidgeld voor Tuinhier-Roeselare inbegrepen.

  1. a) Jaarlijkse vergoeding :

Voor de volkstuinen in het park WALLEMEERS :

– 1 perceel met een oppervlakte van  ongeveer 20 m²  bedraagt: €  52

– 2  percelen met een kweekoppervlakte van ongeveer 40 m² bedraagt : € 82

– 3  percelen met een kweekoppervlakte van ongeveer 60 m²  bedraagt: € 112

Houders van een vrijetijdpas krijgen hierop een reductie van 50 %

  1. b) éenmalige borgsom (aan te vullen of te hernieuwen, na aanwending) : €30 per perceel

 

9.2. De gebruiksvergoeding en de borgsom moeten in elk geval vereffend worden vóór de ingebruikname van de percelen. Dit moet betaald worden door overschrijving op  rekening :   BE83 7380 4148 6215  (BIC KREDBEBB)  van Tuinhier Roeselare-Volkstuinparken, Skaldenstraat 8  te 8800 Roeselare.

De jaarlijkse vereffening van de gebruiksvergoeding moet geschieden vóór 15 december van het jaar voorafgaand aan dit waarvoor de gebruiksvergoeding wordt betaald. Bij gebreke hiervan kunnen administratiekosten worden aangerekend zoals vermeld in 11.1.

 10. Duur van het gebruik.

Algemeen kan worden gesteld dat het hier gaat om een tijdelijk gebruik van het openbaar domein, waaraan te allen tijde een einde kan worden gesteld bij gewone brief of mail  en zonder dat de gebruikers uit dien hoofde enig recht op vergoeding of schadeloosstelling kunnen laten gelden.

11. Opzegging

11.1 Bij normale uitvoering van de gebruiksovereenkomst wordt het gebruik voor één jaar toegestaan, met stilzwijgende verlenging telkens voor één jaar. De overeenkomst kan  beëindigd worden door een opzeg die beide partijen kunnen doen met een opzegging van twee maanden. Bij het niet tijdig opzeggen door de gebruiker vóór 31 oktober van het jaar dat voorafgaat, zal door de Beheerder een gedeelte van de borgsom worden ingehouden tot dekking van de geleden administratiekosten. Een minimum bedrag van 15,00 euro wordt als administratieve kostenvergoeding aangerekend zo nodig van de borgsom ingehouden. Een formulier voor opzeg is steeds beschikbaar bij de vereniging (zie eveneens  www.tuinhier-roeselare.be).

11.2  Bij nalatigheid, zware fouten, gebrek aan gebruik, of gebruik van de grond voor andere doeleinden dan deze in dit huishoudelijk reglement  omschreven, kan het gebruiksrecht onmiddellijk opgeheven worden. De opkuiskosten kunnen enerzijds verhaald worden op de borg en anderzijds ook nog worden teruggevorderd van de gebruiker. De beheerder kan dit met een gewone brief of mail melden aan de gebruiker.

12. Gebruiksoverdracht.

12.1. Het is de gebruiker verboden zijn gebruiksrecht geheel of gedeeltelijk over te dragen, noch het in gebruik ontvangen perceel geheel of gedeeltelijk in ondergebruik te geven zonder dat hij hiertoe vooraf de schriftelijke instemming van de organisator heeft verkregen.

 

12.2. Bij een tijdelijke ongeschiktheid van een gebruiker bijvoorbeeld wegens ziekte kan de gebruiker vragen aan een ander lid-gebruiker of een familielid om tijdelijk zijn perceel te onderhouden. Van dit tijdelijk gebruik moet de beheerder onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

 13. Toewijzing der percelen.

 De toewijzing van de percelen zal door de beheerder geschieden  met eerbiediging van de criteria en de ranglijst der inschrijvingen. Daarna dienen  die toegewezen gebruikers binnen de veertien dagen alle sommen hebben vereffend zoals omschreven in art. 9  

 14. Vragen – Voorstellen – Klachten – Kandidatuur stellen van een gebruiker..

 14.1. Alle vragen, voorstellen of klachten van de gebruikers dienen  te worden gericht aan Tuinhier Roeselare-Volkstuinparken, Skaldenstraat 8, Roeselare  (051/208328) liefst  per mail: info@tuinhier-roeselare.be  of bij de regelmatige bezoeken van de beheerder ter plaatse.

 

14.2. Nieuwe kandidaten voor de ingebruikname van een volkstuin kunnen zich op de wachtlijst van de milieudienst van de Stad Roeselare inschrijven per mail  milieu@roeselare.be   of telefonisch Stad Roeselare Dipod 051/22 72 11

 

Door het Bestuur van Tuinhier-Roeselare  goedgekeurd.

Roeselare 18 november 2014